Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser – Copenhagen Krav Maga
Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingskort mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Copenhagen Krav Maga. Det er medlemmets ansvar, at Copenhagen Krav Maga til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Varighed: Der er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §7. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber. 

§3. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen Mindbody. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort. Medlemmet er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Medlemmet giver ved registrering af betalingsoplysninger og accept af medlemsbetingelserne samtykke til at Copenhagen Krav Maga opbevarer stamoplysninger. Desuden gives samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes, ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Copenhagen Krav Maga sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis Copenhagen Krav Maga er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Copenhagen Krav Maga gældende takster. 

§4. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Copenhagen Krav Maga ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Copenhagen Krav Maga forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgang spærres, indtil betaling af Copenhagen Krav Maga tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at træne i Copenhagen Krav Maga indtil udløbet af den relevante betalingsperiode. 

§5. Prisændringer: Prisændringer meddeles via email samt på cphkm.dk senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §7. 

§6. Beroperiode: Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter Copenhagen Krav Maga gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Såfremt et medlemskab opsiges mens dette er i bero, aktiveres medlemskabet i opsigelsesperioden. 

§7. Opsigelse af medlemskaber: Opsigelsesfristen for løbende medlemskaber, er løbende måned + 1 måned. 

§8. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. 

§9. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Copenhagen Krav Maga. Copenhagen Krav Maga tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. 

§10. Værdigenstande: Copenhagen Krav Maga anbefaler ikke at medbringe genstande af værdi. Gøres dette, anbefales det at disse opbevares i et aflåst skab under træning. Copenhagen Krav Maga bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. 

§11. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Copenhagen Krav Maga personale, skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Copenhagen Krav Maga kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og/eller sko der er beregnet til indendørs træning.

§12. Udelukkelse af medlem: Copenhagen Krav Maga forbeholder sig ret til, uden forklaring, omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grove regelbrud udelukkes medlemmet uden tilbagebetaling af eventuelt indestående.

§13. Ændring af medlemsbetingelser: Copenhagen Krav Maga kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Sådanne ændringer meddeles på cphkm.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. Copenhagen Krav Maga har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider. 

§14. Online indmeldelse: Online indmeldelse er åben hele døgnet på vores hjemmeside, cphkm.dk. Når du har afsluttet oprettelsen og betalingen betragter vi medlemskabet som leveret.

§15 . Forudbetalt medlemskab: Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og medlemskabet varer for den periode der er betalt for. Medlemskabet ophører automatisk, når perioden udløber. Medlemskabet kan ikke opsiges før udløbsdato og medlemskabet kan ikke refunderes.

FORBEHOLD

Copenhagen Krav Maga tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Copenhagen Krav Maga er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol. 

Copenhagen Krav Maga tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure.

KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Copenhagen Krav Maga

Teglværksgade 37, 3. tv.

2100 Kbh Ø

CVR 41789409

Officiel e-mail adresse: info@cphkm.dk

Officiel web-adresse: www.cphkm.dk

Opsigelse af medlemskaber: Opsigelsesfristen for løbende medlemskaber, er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske online via email til info@cphkm.dk